Advokatfirmaet og ejerforhold

Oplysninger om advokatfirmaet og ejerforhold m.v.:

 

Advokatanpartsselskabet Ulrikkeholm, CVR-nr. 32278809 indehaves af advokat Mads Ulrikkeholm.


Advokat Mads Ulrikkeholm er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Mads Ulrikkeholm har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Global Specialty SE, Denmark (CVR-nr. 41268638) efter  de af Advokatsamfundet fastsatte regler.


Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Mads Ulrikkeholm, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.


Salæret for advokat Mads Ulrikkeholms fastsættes af retten ud fra de vejledende takster, der fastsættes af præsidenterne for Østre og Vestre Landsret, som findes på domstolenes hjemmeside. Det fremgår af taksterne, at salæret fastsættes med udgangspunkt i en timesats på 2.237,50 kr. inkl. moms. Salæret betales i første række af statskassen, men såfremt du ikke få medhold i sagen, bliver salæret efterfølgende opkrævet hos dig.


Advokat Mads Ulrikkeholm anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg eller værneting.


Advokat Mads Ulrikkeholm er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.


Klager over advokaters salær og adfærd behandles ad Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Yderligere oplysninger kan findes på Advokatnævnets hjemmeside.